PROCEDURY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH
GIMNAZJUM w WIŚNIOWEJ GÓRZE
w r. szk. 2013/2014

Drodzy Rodzice szóstoklasistów!

W tym roku szkolnym Państwa dzieci ukończą szkołę podstawową. Będziecie Państwo podejmowali decyzję wyboru nowej szkoły - gimnazjum. Ważne jest by w związku z tym pamiętać o kilku bardzo istotnych informacjach, mianowicie:

Przypominamy, że Obwód Gimnazjum w Wiśniowej Górze obejmuje wszystkie miejscowości w Gminie Andrespol: Andrespol, Bedoń Nowy, Bedoń Przykościelny, Bedoń Wieś, Justynów, Kraszew, Stróża, Wiśniowa Góra.

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
DO KLAS PIERWSZYCH.

 1. PODSTAWA PRAWNA
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 208),
  3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
  4. Zarządzenie Nr 70/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 3 października 2012 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
  5. Statut Gimnazjum w Wiśniowej Górze.
 2. ZAPISY
  1. Rodzice zapisują dziecko do klasy pierwszej gimnazjum w terminie od 01.03.2013 r. do 29.03.2013 r.
  2. Zapisy odbywają się w sekretariacie gimnazjum w godz. 900-1500.
  3. Formularz zgłoszeniowy pod nazwą DEKLARACJA WYBORU GIMNAZJUM w WIśNIOWEJ GÓRZE W R. SZK. 2013/2014 można otrzymać w sekretariacie gimnazjum, w Szkołach Podstawowych w Wiśniowej Górze, Justynowie, Bedoniu lub pobrać tutaj » (karta_zgloszenia_2013-2014.pdf, 411 kB).
  4. Rodzice uczniów są zobowiązani poinformować gimnazjum rejonowe o zamiarze ubiegania się o przyjęcie dziecka do innego gimnazjum.
 3. PRZYJĘCIA
  1. Do klasy pierwszej przyjmuje się:
   • z urzędu - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum;
   • na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami;
  2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest dostarczenie w terminie do 4 lipca 2013 r. następujących dokumentów:
   • kserokopia aktu urodzenia
   • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
   • zaświadczenie OKE o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej
   • dwa zdjęcia legitymacyjne opisane na odwrocie (imię i nazwisko)
   • karta zdrowia i karta szczepień (nie dotyczy uczniów, którzy ukończyli szkoły podstawowe w gminie Andrespol)
 4. KRYTERIA PRZYJĘĆ
  1. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu niż wolnych miejsc listę przyjętych ustala się na podstawie następujących kryteriów:
   • uczniowie, którzy uzyskali najwyższe oceny oraz legitymują się innymi osiągnięciami,
   • uczniowie uczęszczający dotychczas do szkół podstawowych na terenie gminy Andrespol z oceną zachowania co najmniej poprawną,
   • uczniowie, których rodzeństwo uczy się w Gimnazjum w Wiśniowej Górze,
  2. Decyzję o przyjęciu kandydatów znajdujących się w trudnych sytuacjach losowych podejmuje Dyrektor Gimnazjum.

TERMINARZ REKRUTACJI.

1 marca 2013
piątek
Rozpoczęcie przyjmowania Deklaracji Wyboru Gimnazjum w Wiśniowej Górze.
13 marca 2013
środa,
godz. 1100 - 1400
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI.
29 marca 2013
piątek,
do godz. 1300
Ostatni dzień
przyjmowania dokumentów kandydatów.
16 kwietnia 2013
wtorek
Ogłoszenie wstępnej listy kandydatów zakwalifikowanych
do Gimnazjum w Wiśniowej Górze. więcej »
28 czerwca
do
04 lipca 2013
  Składanie dokumentów:
 • kserokopia aktu urodzenia
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie OKE o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • karta zdrowia i karta szczepień
09 lipca 2013
Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Gimnazjum
w Wiśniowej Górze.